สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiangmai University Employee Senate Office
เกี่ยวกับสภาพนักงาน
ENG TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2551
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1815/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักงานสภาพนักงาน สังกัดสำนักงานสภาพนักงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการตั้งประธานสภาพนักงาน และรองประธานสภาพนักงาน ประจำปี พ.ศ.2560-2563
  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานประจำปี 2560-2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าระเบียบการสโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2553

 

 

 

ข้อบังคับ l ประกาศ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiangmai University Employee Senate Office

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-943018

โทรสาร 053-943020

 

ติดตามทางเฟซบุ๊ค